ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

  • პროდუქცია
  • აქტივობები
  • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

თესლის შესაწამლები

სელესტ ტოპი სკ
სელესტ ტოპი სკ
Syngenta Syngenta შვეიცარია

სელესტ ტოპი სკ

მოქმედი ნივთიერება: თიამეტოქსამი 262,5 გ/ლ + ფლუდიოქსონილი 25 გ/ლ + დიფენოკონაზოლი 25 გ/ლ
პრეპარატული ფორმა: სუსპენზიური კონცენტრატი (სკ)
მწარმოებელი: Syngenta Crop Protection AG
შეფუთვა: 1 ლ


სელესტ ტოპი არის კარტოფილის და მარცვლოვანი კულტურების თესლის შესაწამლი ინსექტო–ფუნგიციდური თვისებებით, ნიადაგის და აღმონაცენის მავნე ორგანიზმების კონტროლისათვის, თესლის გაჯანსაღების ფიზიოლოგიური ეფექტით, აძლიერებს მცენარის გამძლეობას სტრესების მიმართ, ასევე ყინვაგამძლეობას და ეხმარება ფესვთა სისტემას განვითარებაში. სამი მოქმედი ნივთიერების ეფექტი:

 

თიამეტოქსამი – სისტემური ინსექტიციდი, საფუძვლიანად აკონტროლებს ნიადაგში მცხოვრები მავნებლებს: მავთულა ჭიები, მარცვლოვანთა ბუზები, ბუგრები, კოლორადოს ხოჭო და სხვ. ახასიათებს მაღალი ხსნადობა, დაცვითი მოქმედების ხანგრძლივობა და ზრდის სტიმულაციური ეფექტი „სასიცოცხლო ძალა“


ფლუდიოქსონილი – კონტაქტურ–ტრანსლამინალური ფუნგიციდი, ეტალონი თავთავიანი კულტურების დასაცავად თოვლისებური ობისგან, ფუზარიოზული და ჰელმინთოსპორიოზული ფესვის სიდამპლეებისგან, ასევე მყარი გუდაფშუტისგან


დიფენოკონაზოლი – სისტემური ფუნგიციდი, რომელიც მოქმედებს ფესვის სიდამპლეებზე, გუდაფშუტაზე, თესლის ობზე, აგრეთვე აკონტროლებს ადრეულ ლაქიანობებს, შავფეხას, ფომოზს, ანთრაქნოზს, კარტოფილის სიდამპლეებს შენახვის დროს და სხვ. 

 

უპირატესობები:

  • ერთადერთი კომბინირებული პრეპარატი კარტოფილის და თავთავიანი კულტურების თესლის დასამუშავებლად საქართველოში, რომელიც აერთიანებს ინსექტიციდურ და ფუნგიციდურ მოქმედებას
  • საიმედო და ხანგრძლივი დაცვა (6 თვე) ძირითადი დაავადებებისგან, მათ შორის თოვლისებური ობისგან, ფუზარიოზული და ჰელმინთოსპოროზული დაავადებებისგან.
  • ახასიათებს სტიმულაციის თვისება – „სასიცოცხლო ძალა“ , ადიდებს ფესვთა სისტემის მასას და მოცულობას, ამაღლებს გაღივების ენერგიას, მცენარეთა სიხშირეს და უზრუნველყოფს ფოთლის აპარატის სწრაფ განვითარებას, საშუალებას იძლევა, რომ შემცირდეს თესვის ნორმა ბარტყობის კოეფიციენტის გაზრდის საფუძველზე.
  • ასუფთავებს ნიადაგს მავთულა ჭიებისგან, რაც საშუალებას იძლევა, რომ ხორბლის შემდეგ დაითესოს ჭარხალი ან სხვა კულტურები, რომელთაც სერიოზულ პრობლემას ნიადაგის მავნებლები წარმოადგენენ.
კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა ლ/ტონა თესლზე სამუშაო ხსნარის მოცულობა  გამოყენების მეთოდი, პერიოდი
კარტოფილი ნიადაგის მავნებლები და სოკოვანი დაავადებები 0.3–0.4 10 ლ/ ტონა ტუბერების თესვისწინა დამუშავება
საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბალი, ქერი, ტრიტიკალე 1.5–2.0 სათესლე მასალის დამუშავება

 

მსგავსი პროდუქცია

598333760 579700007