ჩაწერეთ საძიებო ფრაზა

  • პროდუქცია
  • აქტივობები
  • ბლოგი
ტექსტის ველი ცარიელია

ჰერბიციდები

ურაგან ფორტე
ურაგან ფორტე
Syngenta Syngenta შვეიცარია

ურაგან ფორტე

მოქმედი ნივთიერება: გლიფოსატი 500 გ/ლ, კალიუმის მარილის მიხედვით
პრეპარატული ფორმა: წყალხსნარი (წხ)
მწარმოებელი: Syngenta Crop Protection AG
შეფუთვა: 1 ლ


ურაგან ფორტე არის არასელექციური ჰერბიციდი, რომელიც დამზადებულია კალიუმის გლიფოსატის მჟავას ფუძეზე, პრეპარატი გამოიყენება ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი სარეველების საწინააღმდეგოდ მოსავლის აღების შემდეგ, ნიადაგის მოსამზადებლად, ბაღებსა და ვენახებში, არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწებსა და სამელიორაციო სისტემაში სარევლების მოსაცილებლად.


ურაგან ფორტეს ახასიათებს კარგი ხსნადობა და მიმწებებლობის კარგი უნარი, რაც საშუალებას იძლევა 50 %–ით გაიზარდოს მოქმედი ნივთიერების ეფექტი. პრეპარატს აქვს ზედაპირულად აქტიური ნივთიერების ახალი სისტემა, რომელიც ადვილად აღწევს მცენარის ფოთოლში და გადაადგილდება ზრდის წერტილებისკენ. სელექციურია გლიფოსატის მიმართ გამძლე ჰიბრიდების მიმართ.


უპირატესობები:

  • სწრაფი და სრული შეჭრა სარეველა მცენარეში
  • ეფექტურია ცივ და გვალვიან პირობებში
  • მცირდება ლოდინის დრო შეტანიდან სხვა აგროტექნიკურ ღონისძიებამდე
  • ძნელად მოსასპობი სარევლების სწრაფი კონტროლი
  • ხარჯვის დაბალი ნორმა
  • თესლბრუნვაში შეზღუდვის არარსებობა
კულტურა ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა დამუშავების ხერხი, მეთოდი, დამუშავებულ ფართობზე (ხელით/მექანიზირებული სამუშაოები) შესვლის ვადები (დღე) ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ხეხილი, ვენახი ერთწლოვანი და მრვალწლოვანი ერთლებნიანი და ორლებნიანი სარევლები 1.5–3.0 150–200 ვეგეტირებულ სარეველებზე შესხურება გაზაფხულ–ზაფხულში (კულტურის დაცვით), 7 (3) –დღე 1 (–)
მარცვლოვნები 1.5–3.0 150–200 ნათესების შესხურება მოსავლის აღებამდე 2 კვირით ადრე, ხორბლის გამოსაშრობად და სარევლების ნაწილორივი ჩახშობისათვის, – (–) 1 (–)
მინდვრები, საგაზაფხულო მარცვლოვანი კულტურებისთვის 1.5–3.0 150–200 ვეგეტირებად სარეველებზე შესხურება შემოდგომით, მოსავლის აღების შემდგომ პერიოდში, – (–) 1 (–)
ანეული 1.5–3.0 150–200 სარეველებზე შესხურება მათი აქტიური ზრდის დროს , – (1) 1 (–)
საანეულო მინდვრები გამოყოფილი მცენარეების დასათესად და დასარგავად 2.0 150–200 სარეველებზე შესხურება მათი აქტიური ზრდის პერიოდში,  – (–) 2 (–)
არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების ნაკვეთები: პარკები, სკვერები, რკინიგზის ზოები  და სხვა არასასურველი ბალახოვანი და მუჩქოვან მერქნიანი მცენარეულობა 1.5–3.0 150–200 ვეგეტირებულ სარევლებზე და არასასურველ მცენარეულობაზე შესხურება, 7 (3) 1 (–)
სატყეო სანერგეების საანეულო მინდვრები ერთწლოვანი და მრვალწლოვანი ერთლებნიანი და ორლებნიანი სარევლები 3.0–5.0     150–200     აქტიურად ვეგეტირაბად სარეველებზე შესხურება ყვავილობის წინ ან ყვავილობისას 1 (–)

მსგავსი პროდუქცია

ბალან სუპერი

ბალან სუპერი

თურქეთი
გალაქსი 240 ეკ

გალაქსი 240 ეკ

თურქეთი
ბასულტრა 200 წხ

ბასულტრა 200 წხ

თურქეთი
შოკი წხ

შოკი წხ

ჩინეთი
ფლუზიტოპი ეკ

ფლუზიტოპი ეკ

ჩინეთი
ნიკოფურონი სკ

ნიკოფურონი სკ

ჩინეთი
ტოპკაპი 240 ეკ

ტოპკაპი 240 ეკ

თურქეთი
ტოქტა სუპერი ეკ

ტოქტა სუპერი ეკ

თურქეთი
სპონსორი 330 ეკ

სპონსორი 330 ეკ

თურქეთი
ნოკდაუნი წხკ

ნოკდაუნი წხკ

თურქეთი
კორვეტი სე

კორვეტი სე

თურქეთი
ლოგრანი წდგრ

ლოგრანი წდგრ

შვეიცარია
598333760 579700007