კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა გამოყენების დრო, ხერხი გამოყენების თავისებურება 
ყველა კულტურა, საშემოდგომო მარცვლეული, მრავალწლიანი ბალახები, ხეხილის ბაღელი  ჩვეულებრივი და საზოგადოებრივი მემინდვრია 3 კგ/ჰა, 5 გ ერთ სოროზე  შეტანა სოროებში ან სხვა თავშესაფარში, რათა გამოვრიცხოთ სხვა თბილსისხლიანების მიწვდომა.  როდესაც სოროების რაოდენობა 1 ჰა-ზე აღემატება . ინტერვალი შეტანებს შორის- 16 დღე. სეზონის განმავლობაში 2 ჯერადი გამოყენება
საწყობები, საცავები, დაცული გრუნტი სამეურნეო შენობები, მარცვალ გადასამუშავებელი საწარმოები რუხი ვირთაგვა, ბინის თაგვი 600 გ-მდე 100 მ2-ზე, 5-10 გ ერთ სოროზე, 30-50 გ მისატყუებელ ყუთებში ბინადრობის ადგილიდან არანაკლებ 4 წერტილზე 100 მ2-ზე. საჭიროების შემთხვევაში პრეპარატი დაემატოს ორი კვირის განმავლობაში