კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ვაშლი, მსხალი ქეცი 0.2 800-1000 28 (3-4)
ბალი, ალუბალი, ატამი, ქლიავი მონოლიოზი, კლასტეროსპორიოზი, კოკომიკოზი 0.2 800-1000 28 (3-4)
ვაზი ნაცრისფერი სიდამპლე, ჭრაქი, ნაცარი 0.5-0.7 600-800 20 (2-3)