კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ვაშლი, მსხალი ქეცი, ნაცარი 0.2 800-1000 20 (2-3)
ატამი, გარგარი, ქლიავი, ბალი ნაცარი, კლასტეროსპორიოზი, სიხუჭუჭე 0.3 800-1000 15 (2-3)
ციტრუსი ქეცი, ალტერნარიოზი 0.3-0.4 1000-1500 20 (2-3)
ხორბალი, ქერი ნაცარი, ფოთლის სილაქავეები, ჟანგები 0.5-0.6 250-300 20 (1)