კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ვაშლი ქეცი, ნაცარი 0.2-0.3 800-1000 20 (4)
მსხალი ალტერნარიოზი 0.3 800-1000 14 (4)
ატამი ფოთლის სიხუჭუჭე 0.3 800-1000 14 (2)
გარგარი კლასტეროსპოროზი, ქეცი 0.2-0.3 800-1000 14 (2)
ალუბალი, ბალი  კოკომიკოზი 0.2 1000 14 (2)
ციტრუსი ქეცი, ალტერნარიოზი 0.5-0.6 1000-1500 20 (3)