კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ვაზი ჭრაქი 4.0–5.0 600–800 5 (3–4)
პომიდორი ფიტოფტორა 4.0–5.0 300–400 5 (3–4)
კიტრი ჭრაქი 4.0–5.0 300–400 5 (3–4)
სალათი ჭრაქი 4.0–5.0 300–400 5 (3–4)
კარტოფილი ფიტოფტორა 4.0–5.0 300–400 5 (3–4)