კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა გამოყენების მეთოდი, პერიოდი ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ხორბალი, ქერი, ჭვავი. შვრია ფართეფოთლიანი სარეველები 0.01–0.012 შესხურება გაზაფხულზე ბარტყობის დაწყებიდან აღერებამდე, სარეველების ადრეული განვითარების სტადიაში (1)