კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
კარტოფილი ფიტოფტორა, ალტერნარია 2.2–3.0 250–300 20 (3)
ხახვი ჭრაქი 3.0 250–300 21 (3)
პომიდორი, კიტრი ფიტოფტორა, მურა ლაქიანობა, ნაყოფების სიდამპლე 3.0 300–400 7 (3)
ხორბალი, ქერი ჟანგები, ფოთლის ლაქიანობა 2.0–2.5 250–300 40 (2)
ვაზი ჭრაქი, ანთრაქნოზი, ნაცრისფერი სიდამპლე 2.5 600–800 30 (2)