კულტურა ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა დამუშავების ხერხი, მეთოდი, დამუშავებულ ფართობზე (ხელით/მექანიზირებული სამუშაოები) შესვლის ვადები (დღე) ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ხეხილი, ვენახი ერთწლოვანი და მრვალწლოვანი ერთლებნიანი და ორლებნიანი სარევლები 1.5–3.0 150–200 ვეგეტირებულ სარეველებზე შესხურება გაზაფხულ–ზაფხულში (კულტურის დაცვით), 7 (3) –დღე 1 (–)
მარცვლოვნები 1.5–3.0 150–200 ნათესების შესხურება მოსავლის აღებამდე 2 კვირით ადრე, ხორბლის გამოსაშრობად და სარევლების ნაწილორივი ჩახშობისათვის, – (–) 1 (–)
მინდვრები, საგაზაფხულო მარცვლოვანი კულტურებისთვის 1.5–3.0 150–200 ვეგეტირებად სარეველებზე შესხურება შემოდგომით, მოსავლის აღების შემდგომ პერიოდში, – (–) 1 (–)
ანეული 1.5–3.0 150–200 სარეველებზე შესხურება მათი აქტიური ზრდის დროს , – (1) 1 (–)
საანეულო მინდვრები გამოყოფილი მცენარეების დასათესად და დასარგავად 2.0 150–200 სარეველებზე შესხურება მათი აქტიური ზრდის პერიოდში,  – (–) 2 (–)
არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების ნაკვეთები: პარკები, სკვერები, რკინიგზის ზოები  და სხვა არასასურველი ბალახოვანი და მუჩქოვან მერქნიანი მცენარეულობა 1.5–3.0 150–200 ვეგეტირებულ სარევლებზე და არასასურველ მცენარეულობაზე შესხურება, 7 (3) 1 (–)
სატყეო სანერგეების საანეულო მინდვრები ერთწლოვანი და მრვალწლოვანი ერთლებნიანი და ორლებნიანი სარევლები 3.0–5.0     150–200     აქტიურად ვეგეტირაბად სარეველებზე შესხურება ყვავილობის წინ ან ყვავილობისას 1 (–)