კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა სამუშაოს ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ვაზი

ჭრაქი, ნაცარი, ფომოფსისი, წითურა, შავი სიდამპლე, ბოტრიტისი

2.0–2.5 600–800     30 (2–3)
პომიდორი ღია და დაცული გრუნტი ფიტოფტორა, ნაცარი, ალტერნარიოზი   2.0–2.5 300–500 30 (3–4)
კიტრი ღია და დაცული გრუნტი ჭრაქი, ნაცარი 1.5–2.0 300–500 30 (2–3)