კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
კარტოფილი ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპორიოზი) 2.5 300–500 20 (3)
ვაზი ჭრაქი 2.5 600-800 20 (4)
პომიდორი ღია და დახურული გრუნტი ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი (მაკროსპორიოზი) 2.5 500-1500 10 (4)
კიტრი ღია და დახურული გრუნტი ჭრაქი 2.5 500 20 (3)
ხახვი ჭრაქი 2.5 300-500 20 (3)