კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა ლოდინის პერიოდი დღეები (გამოყენების ჯერადობა)
ვაზი ჭრაქი, შავი სიდამპლე, შავი ლაქიანობა 2.5 700-800 14 (3-4)
კარტოფილი ფიტოფტორა, ალტერნარიოზი 2.5 300-400 15 (2-3)
პომიდორი ფიტოფტოროზი, სეპტორიოზი, ალტერნარიოზი 2.5 300-400 10 (3-4)
კიტრი კიტრის ჭრაქი 2.5 300-400 8 (2-3)
ხახვი ჭრაქი 2.5 300-400 15 (2-3)
საზამთრო, ნესვი გოგროვანთა ჭრაქი 2.5 300-400 21 (3)